valgprogram / Kultur og fritid

Kultur og fritid

Kulturen i kommunen skal styrkes ved at favne og understøtte det eksisterende samtidig med, at vi skaber grobund for nyt. Kommunen skal være en hjælpende medspiller og ikke blokere for udvikling.

Vi skal som kommune bakke op om foreningslivet og give de mindre ressourcestærke familier mulighed for at deltage.

Vi skal være åbne over for nye tiltag samt sørge for, at mulighederne er til stede for at skabe større kulturelle arrangementer.

Vi mener, at der skal gøres mere for den ungdomssubkultur, vi har i kommunen. Kommunen har behov for, at vi støtter kulturlivet omkring vores campus for at skabe et attraktivt studiemiljø for alle.

Vi vil arbejde for, at kommunen bliver mere proaktiv i sit arbejde med foreningslivet og når ud med de muligheder, der ligger for støtte og vejledning.

Det er vigtigt at bakke op omkring den eksisterende kultur i kommunens mindre byer. Dette spiller en stor rolle for byernes karakter og identitet. Vi skal værne om de ting, der gør byerne unikke og fremhæve de mange gode tiltag, der eksisterer i dag.

Vi er meget bevidste om, hvor stor betydning idrætslivet har for en velfungerende kommune. Det gælder både, hvad angår sociale relationer, sygdomsforebyggelse, sundhed generelt, integration og evnen til at tilegne sig viden samt almen personligt velvære.

Det er derfor vigtigt, at vores idrætsforeninger fungerer godt og får øget tilgang af medlemmer. Det mål vil vi gerne være medvirkende til at nå bl.a. ved at sikre, at foreningerne har de nødvendige fysiske rammer til at udøve deres sport og ved at påskønne de mange frivillige, der yder en forbilledlig indsats i arbejdet med børn og unge. Vi vil arbejde for at politikken på området ikke forbliver ved hule ord og tomme løfter, men kommer til at leve og give foreningerne den medbestemmelse og støtte, som den lover.

Vi tror på, at pengene til kultur- og idrætslivet er givet godt ud, og at det i sidste ende vil kunne vise sig at være en økonomisk gevinst for kommunen i kraft af færre sociale og sundhedsmæssige problemer.

Borgerlisten vil konkret arbejde for:

· En styrkelse af foreningslivet

· At sikre alle lige muligheder for at deltage i foreningslivet

· At sikre de mindre byers mulighed for at bevare deres karakter og identitet

· At støtte subkulturer blandt kommunens unge

· At støtte kulturlivet omkring Campus

· At sikre gode fysiske rammer for idrætten

· At påskønne og støtte de mange frivillige ledere og trænere