Ændringsforslag budget 2015


Børnenes hovedstad 
Daginstitutionsområdet og skoleområdet 
PPR & Forebyggelse 
Engsøen skal være ren igen 
Cykelsti mellem Grindsted og Billund 
Skolen i Stenderup-Krogager 
Konsulenter og Billund kommune. 
Upcoming bands 
Kryds ved Kvickly skal laves om 
Kvickly-grunden 
Unge indsats 
Misbrugsbehandling 
Billund kommunes ombudsmand 
Mæglings og konfliktløser 
Parkeringsregulering med Ålborg kommune 
Shuttlebus 
Bosætning – Jobgaranti til ægtefælle 
Fundraiser og projektmager 
EUD reform: 
Vejledning 
Arbejdsklausul – social klausul – Uddannelsesklausuler Børnenes hovedstad
Daginstitutionsområdet og skoleområdet
Beskrivelse:
Kvalitetsløft på småbørns-, dagtilbuds- og skoleområdet:
Borgerlisten ser LSP som et godt kvalitetsudviklingsprojekt fokuserende på effekten af læringen og på brugertilfredshed. Et kvalitetsudviklingsprojekt, der kan medvirke og være skabende for vores mulighed for at der kigges skarpt på elementer som kompetenceudvikling, løft af science og entreprenørskab, udvikling af de pædagogiske læringscentre, skolernes ressourcecentre, digital læring mv. - væsentlige elementer i blandt andet skolernes generelle udvikling.
Vi ser oplægget om kvalitetsudviklingen igennem LSP projektet værende i fin tråd med den nye skolereform, som tænker læring og målstyret læring, Borgerlisten tror dette kunne kvalificere samt udvikle på de skønne kræfter samt tiltag der findes i marken samt have fokus på god ledelse, arbejdsmiljø, efteruddannelse med mulighed for professionel udvikling af personalets kompetencer.
Vi skal sætte handling bag ordene ”Billund – Børnenes Hovedstad”. For selvfølgelig skal Børnenes Hovedstad have en af landets bedste normeringer i daginstitutionerne, nogle gode fysiske rammer til indlæring i folkeskolen og et tidsvarende it-undervisningssystem.
Nu skal vi have resten med. Al forskning viser at en bedre normering giver bedre muligheder for læring og udvikling samt børnene oplever mindre stress. For ikke at tale om de ansatte og deres arbejdsmiljø.
Borgerlisten tør have højtflyvende visioner for alle børn og ansatte!
Motivation:
Borgerlisten ønsker muligheden for at visionerne i Børnenes hovedstad kan blive for alle børn i Billund Kommune og vi mener dette oplæg endelig er i tråd med Børnenes Hovedstad, med visionen om at Billund skal være hovedbyen og kraftcenteret for viden om børn, leg og læring både nationalt og internationalt.
Vi finder det spændende, at Billund Kommune ved brug af LSP kan være med til at styrke videns- og forskningsgrundlaget for lærer- og pædagoguddannelsen, ved at være med til at kigge på, hvad der virker i pædagogisk praksis samt sikre at forskning og profession går hånd i hånd.
Det vil forhåbentligt giver positiv omtale, som igen kunne sætte os på tilflytter kortet for folk med børn.

PPR & Forebyggelse
Beskrivelse:
Børnetal er ikke det samme som belastningsgrad!
Når der er færre børn at spejle sig i (pga. det faldende børnetal), bliver det ikke lettere for de børn, der oplever vanskeligheder at lære af børn uden vanskeligheder. Når børnetallet falder, betyder det dermed, at PPR skal levere flere ydelser.
Ressourcetildelingsmodellen betyder besparelser. Da budgettet i forvejen er minimalt bliver besparelsen på lønkroner.
Det kunne være relevant at se på statistikken: Er der færre børn henvist til PPR? Er der færre børn med diagnoser/vanskeligheder? Skal PPR ikke længere understøtte de udviklende fællesskaber (inklusionsopgaven)? Ønsker man kun brandslukning og ikke forebyggelse? Falder tallet af igangværende sager?
For Sundhedsplejen: Fødes der færre med handicap? Er der færre forældre, for hvem forældreskabet er vanskeligt?
Det er to videns- og kompetenceenheder, der skæres i. Hvilke fordele er der ved det?
Motivation:
Vi tror det måske kan være farligt at ”skære” automatisk, jævnfør det faldende børnetal. Der er i vores optik i nødvendigvis sammenhæng mellem børnetal og belastningsgrad.
 
Engsøen skal være ren igen
 
Beskrivelse:
Vi vil gerne have undersøgt, hvad det koster at få Engsøen ren.
Vi vil gerne have en arbejdsgruppe nedsat, som skal undersøge og komme med oplæg til mulighederne og ikke mindst komme med et overslag på den økonomiske del.
Motivation:
Det virker meget bekymrende, at der dyrkes aktiviteter på Engsøen, uden vi kender omfanget af forureningen. Det er primært børn, som er aktive på søen. Desuden er det en oplagt mulighed at tænke visioner for fremtidige anvendelsesmuligheder.

Cykelsti mellem Grindsted og Billund

Beskrivelse:
Vi taler om etablering af cykelstien hver gang, der er kommunalvalg – Nu må det stoppe, og der må handles.
Motivation:
Vi vil få byerne bedre bundet sammen, samtidigt kan det også virke understøttende i forhold til sundhedsfremme.
 
Skolen i Stenderup-Krogager
 
Beskrivelse
Med de faldende børnetal er skolen i Stenderup-Krogager i stor risiko for at lukke. Vi må ændre i tilskudsmodellen til skolen.
Motivation:
Vi lovede til valget at en ”bevarelse” af skolerne i landsbyerne var vigtigt for os. Så vi holder såmænd bare det vi lovede. En skole i en mindre landsby er hele nerven og det vil være en katastrofe, hvis vi lukkede skolen.
 
Konsulenter og Billund Kommune
 
Beskrivelse:
Vi har brugt konsulenter i et omfang, som er helt unormalt. Næsten alle politiske problemstillinger kan løses med en konsulentrapport og indstillingen herfra ”bruges” direkte i det politiske system. Det er ikke politisk ansvarligt at basere så meget på konsulenters vurdering – analyser – benchmark. Vi skal som politikere turde træffe beslutninger ud fra holdninger og værdier. Desuden har jeg meget svært ved at forstå, at disse opgaver ikke kan løses inhouse. Det handler om at være tæt på borgerne og ikke konsulenterne.
Motivation
Få mere politisk indflydelse og i øvrigt anvende penge direkte på borgerne.

Upcoming bands
 
Beskrivelse:
Formålet er at skabe et forum, hvor upcoming bands får mulighed for at præsentere deres musik. Målet er at få udviklet det til en festival i Billund kommune
Motivation:
Det er at understøtte ”musikken” for unge mennesker i Billund kommune og at få lavet en event, som kan sælge både musikken og kommunen.

Kryds ved Kvickly skal laves om
 
Beskrivelse:
Vi har et kryds ved Kvickly, som på ingen måde er velfungerende, samtidigt er krydset livsfarligt. Det skal ændres til en rundkørsel.
Motivation:
Der er højrisiko for at der kan ske ulykker og i værste fald dødsfald.
 
Kvickly-grunden
 
Beskrivelse:
Fra Borgerlisten i Billund Kommune vil vi ikke stiltiende se til at Kvickly-grunden med tiden bliver en lokal "øjebæ" i Grindsteds bymidte. Vi vil have aktivitet på grunden, og det skal gerne gå hurtigt. Vi ønsker ikke at begrænse mulighederne for Kvickly-grunden.
Motivation:
Vi skal hele tiden have øje for de tomme butikker og specifikt er det meget uhensigtsmæssigt med kæmpe store arealer der bare står tomme hen.
 
Unge indsats
 
Beskrivelse:
Vi har iværksat et opsøgende og koordinerende tiltag over for vores ”svageste” unge, og det hilser vi velkommen. Vi har selv efterspurgt det i mange år. Men vi er meget forvirrede over tilbuddet, da der konkret mangler et tilbud til de unge, som de opsøgende medarbejdere kan sende videre til. Her tænker vi på afklaringsforløb – altså et konkret tilbud om personlig, social og faglig afklaring for de svageste borgere.
Motivation:
Vi bruger 2,2 millioner på den koordinerende og opsøgende ungeindsats, hvis der ikke er et tilbud til denne indsats, vil disse unge mennesker jo bare skulle ind i det eksisterende system med de ”kendte” tilbud. Så pengene er i stor risiko for at være spildt på absolut ingenting. De allersvageste er samtidigt en højrisikogruppe rent økonomisk, så der er både rent menneskeligt; men også økonomisk et stort potentiale.
 
Misbrugsbehandling
 
Beskrivelse:
Vi har heldigvis fået nærbehandlingen flyttet til Grindsted fra Esbjerg og det er en god ting. Men vi har ikke fat i de unge, der ryger hash, og der er ingen tvivl om, at ”tilbuddet” om behandling skal rykkes ud på skolerne, og at vi skal have intensiveret indsatsen over for denne gruppe. Så ideen er at få flyttet ”alle” pengene til forebyggende og opsøgende arbejde i stedet for døgnbehandling. Det kræver politisk mod og vilje; men flere kommuner har forsøgt med dette og har fået ret gode resultater.
Motivation:
At unge kommer ud af deres misbrug og får et liv med uddannelse og pligter. Alternativt bliver det et ”dårligt” liv med meget store omkostninger for den enkelte og ikke mindst store økonomiske udgifter til kommunen.
 
Billund kommunes ombudsmand
 
Beskrivelse:
Vi ønsker en uvildig borgerrådgiver ansat i kommunen, så der kan gives gode råd til både sagsbehandlere og borgere. Desuden kunne vi undgå, at en masse mennesker udsættes for ”bureaukrati”, og at de får den rigtige hjælp. Det vil også kunne styrke tilliden parterne imellem, og der kan ses på en sag med friske øjne. Der er ansat borgerrådgiver i 30 % af kommunerne. Vi kan evt. dele en borgerrådgiver med en anden kommune.
Motivation:
Styrke forholdet mellem kommune og borgerne.
 
Mæglings og konfliktløser
 
Beskrivelse:
Der er et stigende antal der bliver skilt og dermed bliver der flere enlige. Umiddelbart ikke noget kommunen skal blande sig, hvis det ikke var for de naturligvis store menneskelige omkostninger og faktisk ret store udgifter for kommunen i form af øget udgifter til forhøjede børnepenge, boligtilskud og fripladser og meget andet.
Derfor ville det være en god ide at ansætte/uddanne en person som kunne hjælpe ”skilsmissetruet”
Motivation:
Der er rigtige gode erfaringer fra andre kommuner og der er flere gevinster – Bedre forhold og dermed bedre livsbetingelser for børn. Besparelser for kommune ”bredt” set.

Parkeringsregulering med Ålborg kommune
 
Beskrivelse:
Vi har lavet en aftale med et parkeringsselskab i Aalborg, som er med til at adfærdsregulere parkeringen i vores kommune. Aftalen betyder at vi også har ”overgivet” indtjeningen og de mulige job til dette selskab i Aalborg. Lad os selv løse opgaven og dermed få jobmæssige muligheder for vores egne borgere. Det kunne evt. være fleksjob m.m.
Motivation:
Mulighed for at skabe job for udsatte borgere og i øvrigt få indtjeningen direkte i kommunekassen. En ren win-win situation.
 
Shuttlebus
 
Beskrivelse:
Vi vil gerne have en shuttlebus i hele kommunen eller en anden form for transport.
Motivation:
Der er et behov for ældre mennesker og handicappede for at kunne komme rundt i egen by og kommune. Vi vælger også at sige ”længst muligt i eget liv” – så skal der være muligheder for at blive transporteret. Det er der ikke for indeværende. Rigtig mange borgere i vores kommune føler sig stavnsbunden både i egen by og internt byerne i mellem i kommunen.
 
Bosætning – Jobgaranti til ægtefælle
 
Beskrivelse:
Vi har ansat en bosætningskonsulent. Vi vil gerne have udviklet er koncept som skal være med til at give jobgaranti til medflyttende ægtefælle. Det er nødvendigt at gå ”helt” andre veje i bestræbelserne på at få borgere med højere indkomster til at flytte til vores kommune. Der indpendler ca. 7400 mennesker dagligt til Billund. Vi må i samarbejde med bosætningskonsulenten og virksomhederne løse denne opgave. Vi giver ægtefællen job ved flytning til vores kommune.
Motivation:
Vi ønsker at tiltrække borgere generelt og specifikt unge børnefamilier med højere indkomst – Typisk dem der pendler ind i kommunen hver eneste dag. Det vil betyde et større indkomstgrundlag for kommunen og dermed vil udskrivningsgrundlaget blive større.
 
Fundraiser og projektmager
 
Beskrivelse:
Ansættelse af fundraiser og projektmager, som skal arbejde med at ansøge puljer og finde mulige samarbejdspartnere.
Motivation:
Det virker en smule bizart, at vores kommune ikke har arbejdet på dette felt. Der er mange støttekroner at hente i forskellige puljer og samarbejder. Vi har haft den med hele sidste periode.
 
EUD reform:
 
Beskrivelse:
Når erhvervsskolereformen tråder i kraft 1.august 2015, vil der være en stor gruppe af unge, der ikke kan påbegynde en erhvervsuddannelse fordi det kræver at den unge har minimum 2 i dansk og 2 i matematik fra folkeskolen. Her vil det blive nødvendigt med tiltag, der giver de unge mulighed for at forbedre resultaterne fra folkeskolen. For eksempel gennem ungdomsskolen. Uden initiativer vil der være en gruppe, der ikke har mulighed for at tage en erhvervsuddannelse og dermed risiko for offentligt forsørgelse. I dag er der ca. 25%, der ikke har 02 i dansk og matematik. Tal fra UVM.
Motivering:
At de unge får gang i uddannelse og IKKE kommer på offentligt forsørgelse.
 
Vejledning
 
Beskrivelse:
Vejledningen i vores kommune skæres med ca. 400.000,00 kr. og det i en tid, hvor vi er ved at bygge ny skole til SDE. Vi ønsker at få flere på erhvervsuddannelserne og samtidigt sker der en kraftig reduktion i vejledningen. Der er en tårnhøj tilgang til STX, og det sker helt automatisk, og kan de såkaldte ”stærke” elever” vejlede sig selv? Vi mener nej. Så derfor ingen reduktion på dette område.
Motivation:
At vi får flere på EUD uddannelserne. Kort og kontant.
 
Arbejdsklausul – social klausul – Uddannelsesklausuler
 
Beskrivelse:
Vi ønsker klausuler og ikke frivillige aftaler. Der er under stor mediebevågenhed indgået aftale med Byggeriets Arbejdsgiverforening vedr. helt almindelige lærlinge. Der er ingen aftale eller fokus på de udsatte og sårbare. Dermed sker der en eksklusion af denne gruppe. Derfor ønsker vi at indgå klausuler med virksomhederne, der også binder over for den svageste gruppe.
Motivation:
Det virker helt håbløst og ganske uforsvarligt at indgå ikke bindende aftaler for en bestemt målgruppe og så ikke tænke hele paletten ind.
20. Energifond
Beskrivelse:
Vi vil gerne oprette en kommunal energifond, hvor det skal være muligt for både private og erhvervsdrivende, at ansøge om projekter der kan være energibesparende. I første omgang nedsættes en arbejdsgruppe, som har til opgave at beskrive fondens formål.
Motivation:
Vi vil gerne være en grøn kommune og førende på nye måder at tænke energi på.